Ενεργειακά Πιστοποιητικά 2017-09-28T11:13:50+00:00

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ενεργειακά πιστοποιητικά

Το γραφείο μας εκδίδει άμεσα Ενεργειακά Πιστοποιητικά και τα παραδίδει σε 24-48 ώρες στον χώρο σας. Καλέστε στο 6938483949 ή 2310900037 για πληροφορίες.

Τι είναι το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το Π.Ε.Α. κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μία από τις ενεργειακές κατηγορίες από Α+ έως Η, ενώ σε αυτό καταγράφονται και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα χρόνια, εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του Π.Ε.Α., ενώ είναι πλέον απαραίτητο σε κάθε περίπτωση ενοικίασης, καθώς στο TAXISNET απαιτούνται τα στοιχεία του Π.Ε.Α. με κάθε νέα σύμβαση μίσθωσης ακινήτου.

Ενεργειακά Πιστοποιητικά – Διαδικασία έκδοσης

Για την έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης ή  διαχειριστής του ακινήτου ακολουθεί την εξής διαδικασία:

1. Επικοινωνεί με τον πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή και του αναθέτει την ενεργειακή επιθεώρηση για την έκδοση του Π.Ε.Α.
2. Ο ενεργειακός επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή για τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη διενέργεια της επιθεώρησης.
3. Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής επιτρέπει την πρόσβαση στο ακίνητο, ώστε ο επιθεωρητής να πραγματοποιήσει τον επιτόπιο έλεγχο στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους.
4. Μετά τον επιτόπιο έλεγχο ο επιθεωρητής αναλαμβάνει τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και τη διενέργεια των κατάλληλων υπολογισμών, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α.
5. Τέλος, ο επιθεωρητής σφραγίζει και υπογράφει το Π.Ε.Α., το οποίο είναι πλεόν έτοιμο να χρησιμοποιηθεί.

Δικαιολογητικά και πληροφορίες ακινήτου

Βασικά Στοιχεία Ακινήτου:

 • Οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ.
 • Αριθμός ιδιοκτησίας (π.χ. διαμέρισμα Α2)
 • Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
 • Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής
 • Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (πώληση, ενοικίαση κλπ.)

Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας:

 • Ιδιότητα (ιδιοκτήτης, διαχειριστής, ενοικιαστής, τεχνικός υπεύθυνος κλπ)
 • Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας

Στοιχεία Ιδιοκτητών:

 • Όνομα, επώνυμο, Α.Φ.Μ.

Δικαιολογητικά:

 • Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983): Έτος κατασκευής ακινήτου
 • Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983): Αριθμός οικοδομικής άδειας ακινήτου

Προαιρετικά:

 1. Αντίγραφα αρχιτεκτονικών σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)
 2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)
  Διευκρίνιση: Για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
 3. Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος / σκαρίφημα
 4. Τίτλος ιδιοκτησίας 
 5. Φύλλο συντήρησης λέβητα
 6. Μελέτη θερμομόνωσης
 7. Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)
 

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

Πρόστιμα από 1.000 έως 10.000 ευρώ

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση μη έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ σύμφωνα με το νόμο 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/19-12-2013)Το πρόστιμο βαραίνει τον ιδιοκτήτη του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας ή το διαχειριστής του κτιρίου ως εντολοδόχου των ιδιοκτητών.

Η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική (εφόσον δεν υφίσταται ισχύον ΠΕΑ) κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας. 

Περαιτέρω, η ως άνω υποχρέωση υφίσταται από 09.01.2011 και εφαρμόζεται:

– από 09.01.2011 κατά τη νέα μίσθωση κτιρίων και
– από 09.12.2011 κατά τη νέα μίσθωση κτιριακών μονάδων.

Η ύπαρξη και διάθεση του ΠΕΑ κατά τη μίσθωση επιβεβαιώνεται με την καταχώρηση των στοιχείων του στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας στο taxisnet, η οποία είναι υποχρεωτική από 09.11.2015.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, υφίσταται υποχρέωση ύπαρξης ισχύοντος ενεργειακού πιστοποιητικού και καταχώρησης των στοιχείων του στo taxisnet εφόσον συντρέχουν αθροιστικά τα ακόλουθα:

 1. απαιτείται, από τη νομοθεσία, η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού
 2. πρόκειται για κατάρτιση νέας σύμβασης μίσθωσης σε νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο και
 3. η υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας (και όχι η ημερομηνία σύνταξης τυχόν συμφωνητικού μίσθωσης) έγινε από την 9η Νοεμβρίου 2015 και έπειτα.

Τέλος, σε μισθωμένες κτιριακές μονάδες με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50τ.μ.), για τις οποίες η έκδοση ΠΕΑ κατέστη υποχρεωτική από 01.01.2016, δεν υφίσταται υποχρέωση ύπαρξης ισχύοντος ΠΕΑ και καταχώρησης των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας εφόσον:

 1. η ημερομηνία σύνταξης του έγγραφου συμφωνητικού μίσθωσης, όπως αυτή καταχωρείται στο πεδίο «Ημερομηνία σύνταξης συμφωνητικού» της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016 ή
 2. η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016, σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης.

Για ποιά κτήρια δεν απαιτείται το ενεργειακό πιστοποιητικό

Οι ακόλουθες κατηγορίες κτιρίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την έκδοση ΠΕΑ:

 1. μνημεία (τα αρχαία ακίνητα, συνεπώς, για κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ή για κτίρια που ευρίσκονται εντός χαρακτηρισμένων ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών οικισμών απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ, εφόσον τα κτίρια αυτά δεν αποτελούν μνημεία.)
 2. κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας (γνωστής θρησκείας)
 3. βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια (Κτίρια ή κτιριακές μονάδες που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.)
 4. προσωρινής χρήσης κτίρια των οποίων η διάρκεια χρήσης δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη (Κτίρια που τοποθετούνται και απομακρύνονται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτούν εκτεταμένη υποδομή και μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. π.χ. container – isobox, τολ κλπ)
 5. αποθήκες, κτίρια αγροτικών χρήσεων και αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών (κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων.) στ) χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων (κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη στάθμευση οχημάτων ή για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων.)
 6. μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια, ήτοι μικτή επιφάνεια δαπέδων των κλειστών στεγασμένων χώρων του κτιρίου που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κύριας χρήσης του, μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.).

Σε κάθε περίπτωση, δεν εκδίδεται ΠΕΑ σε κατηγορίες κτιρίων που η κατανάλωση ενέργειας δεν αποσκοπεί στη ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών -προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση των χρηστών τους- και, ως εκ τούτου, δε νοούνται ως κτίρια κατά την έννοια του ν.4122/2013.

Συνεπώς, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαμορφωμένο κέλυφος δεν εκδίδεται ΠΕΑ (π.χ. σε ημιτελή, ασκεπή ή εγκαταλελειμμένα κτίρια ή κτιριακές μονάδες).