Βεβαίωση Μηχανικού

Η Βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών είναι βάσει νόμου απαραίτητο στοιχείο για κάθε αγοραπωλησία ακινήτου, ακόμα κι αν πρόκειται για αδόμητο οικόπεδο. Ο μηχανικός έρχεται στον χώρο του ακινήτου, συγκρίνει την πραγματική κατάσταση με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας και τυχόν δικαιολογητικά τακτοποίησης αυθαιρεσιών και εκδίδεται εντός 24 ωρών η βεβαίωση μηχανικού.

Δικαιολογητικά για τη βεβαίωση μηχανικού

  • Οικοδομική άδεια
  • Τοπογραφικό
  • Τομή και σχέδιο κάτοψης του ορόφου του ακινήτου.

Τα σχέδια πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα της πολεοδομίας.
Στην περίπτωση απώλειάς τους αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες εντοπισμού τους, είτε με τον αριθμό άδειας είτε με στοιχεία που προκύπτουν από τους τίτλους ιδιοκτησίας.

Πιο συγκεκριμένα:
Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του Ν.4495/2017 και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού (άρθρο 3).

 

Η Βεβαίωση Μηχανικού προκύπτει από το πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε. που αναφέρεται στον Ν.4495/2017 και περιλαμβάνει τρεις υποπεριπτώσεις:

Ακίνητο χωρίς κτίσμα (αδόμητο),
Ακίνητο (μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινόχρηστων χώρων), στο οποίο δεν έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια,
Ακίνητο εντός του οποίου οι εκτελεσθείσες αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 1 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 (δηλαδή ακίνητο στο οποίο έχουν ρυθμιστεί οι όποιες αυθαιρεσίες).
Σύμφωνα με τον Ν.4495/2017 κάθε δικαιοπραξία επί ακινήτου εντός του οποίου έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες κατασκευές ή/και αλλαγές χρήσης υλοποιείται υπό την προϋπόθεση πως αυτές είναι ρυθμισμένες και έχει εξοφληθεί το 30% τουλάχιστον του ειδικού προστίμου.
Το ποσοστό εξόφλησης θα πρέπει να αναφέρεται από τον υπεύθυνο Μηχανικό στο κείμενο της Βεβαίωσης. Το εν λόγω ποσοστό αναγράφεται επίσης αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε στην αντίστοιχη δήλωση ένταξής του στον Ν.4495/2017.

Η Βεβαίωση Μηχανικού έχει ισχύ δύο (2) μηνών. Σε περίπτωση παρέλευσης του χρονικού αυτού διαστήματος εκδίδεται εκ νέου με νέα αμοιβή και σχετικές εισφορές.

 

Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος (απεργιακή κινητοποίηση, βλάβη, κ.τ.λ.), οι βεβαιώσεις των μηχανικών εκδίδονται και υπογράφονται από τον αρμόδιο Μηχανικό και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη και προσαρτώνται στα συμβόλαια. Στη σχετική βεβαίωση σημειώνεται και μονογράφεται η επισήμανση «Εκδίδεται από τον Μηχανικό λόγω αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος». Τα στοιχεία της βεβαίωσης καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έκδοση ή με τη λήξη της αναστολής λειτουργίας του συστήματος. Προσοχή! Η αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος αποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από τη σχετική ανακοίνωση του αρμόδιου οργάνου.

Η Βεβαίωση Μηχανικού συνοδεύεται υποχρεωτικά και από το απόσπασμα αεροφωτογραφίας που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα (η συγκεκριμένη δυνατότητα δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα).