Εξοικονομώ κατ’ οίκον Θεσσαλονίκη 2018-07-05T12:07:13+00:00

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Εξοικονομώ κατ' οίκον Θεσσαλονίκη

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ. Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρείτε παρακάτω και το γραφείο μας θα επικοινωνήσει μαζί σας, ώστε να ξεκινήσετε άμεσα την ανακαίνιση της κατοικίας σας με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμισή της. Μπορείτε επίσης να καλείτε στα τηλέφωνα 6938483949 ή 2310900037 για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.

Το γραφείο μας προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ έλεγχο για την επιλεξιμότητά σας στο πρόγραμμα βάσει των οικονομικών σας στοιχείων και των στοιχείων της κατοικίας σας.

Το πρόγραμμα από τις 21 Μαΐου 2018 περνάει στη δεύτερη φάση, ύστερα από την οριστική υποβολή των δηλώσεων, στην οποία όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να επιλέξουν αν θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα με δικά τους κεφάλαια ή θα διαλέξουν την λήψη δανείου από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής τους.

Τι ισχύει για το νέο Εξοικονομώ κατ’ οίκον:

Όπως αναφέρεται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος:

Το Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών. Το Πρόγραμμα αφορά σε κτήρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά (7) κατηγορίες κινήτρων στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημα επιβολής εισφοράς της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η υποβολή της αίτησης, η παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου μπορεί να ανατίθεται από τους δυνητικά Ωφελούμενους σε σύμβουλο έργου.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ εξετάζει εάν πληροί τα κριτήρια του Κεφαλαίου 2, συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Παράρτημα Ι) και συμπληρώνει στο πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr την αίτηση επιλέγοντας εάν επιθυμεί χορήγηση δανείου καθώς και το χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Επίσης απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ).

Επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας). Μέρος των παρεμβάσεων δύναται να πραγματοποιηθούν και πριν από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, με αποκλειστική ευθύνη του Ωφελούμενου. 

Βασικές πληροφορίες του προγράμματος

Στο νέο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα, τα οποία διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλον νομιμοποιητικό έγγραφο. Ειδικά οι πολυκατοικίες έχουν δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ισχύει ότι η κάθε μια θα λογίζεται ως μία κατοικία, ως μία μονάδα.

  • Επιλέξιμη κατοικία είναι εφόσον:

 1. Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

 2. Υφίσταται νόμιμα, δεν είναι αυθαίρετη.

 3. Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

  • Μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν το δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια.
  • Τα εισοδηματικά κριτήρια ειναι τα εξής:
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

Εικόνα 1: Εισοδηματικά κριτήρια Εξοικονομώ κατ’ οίκον

  • Ο προϋπολογισμός της κάθε αίτησης δεν θα υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.
  • Κάθε ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση. Επιτρέπεται ωστόσο η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο εάν οι επιπλέον της μιας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/ αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία. Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση. Η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα περισσότερων της μίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων και στην περίπτωση αίτησης που έχει συμπεριληφθεί σε απόφαση υπαγωγής, η τελευταία θα ανακληθεί. Στο ανωτέρω πλαίσιο δεν μπορούν να υποβληθούν περισσότερες της μίας αίτησης για την ίδια πολυκατοικία.
  • Οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται είναι:

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.

 2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

 3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.

 4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.

 5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

  • Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

 1. Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

 2. Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 3 έως 7 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

 Κατεβάστε εδώ τον πλήρη οδηγό του προγράμματος.

 Το γραφείο μας προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ έλεγχο για την επιλεξιμότητά σας στο πρόγραμμα βάσει των οικονομικών σας στοιχείων και των στοιχείων της κατοικίας σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ